fbpx

Гражданска Отговорност на Автомобилистите

Гражданска Отговорност – Задължителна застраховка на пътя

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите физически или юридически лица за причинените вреди на трети лица. Третите лица могат да бъдат собственици на увредено имущество, или пострадали. Включват се в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата. Вредите могат да възникват вследствие на притежаването или използването на посоченото в застрахователната полица МПС по време на движение или престой. В практиката тя често се нарича “гражданска отговорност за МПС”, “гражданска отговорност за автомобил”, или просто “гражданска”. Съкратено може да се види изписанана като ГО , “Г.О.” или “ГО МПС”.

Застраховани физически или юридически лица са собственика, ползвателя, държателя на МПС и всеки друг водач, който управлява това МПС на законно основание.

гражданска отговорност на Автомобилистите - защита при пътно транпортно произшествие с МПС

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива:

 • неимуществените и имуществените вреди на увредените лица вследствие на телесно увреждане или смърт;
 • вредите, причинени на чуждо имущество;
 • пропуснатите ползи на увредените лица, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
 • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция от страна на увредените лица, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застраховани;
 • лихвите в полза на увредените лица по Кодекса за застраховането.

Гражданска отговорност – основна правна информация

Гражданската отговорност (ГО) е фундаментален законов принцип, според който не трябва да се вреди другиму. Всеки, който причини материална или морална вреда на друг, трябва да го обезщети. В юридическата терминология се нарича още деликтна отговорност. В контекста на застраховката “Гражданска отговорност” на моторно превозното средство, това означава, че ако вие като водач причините пътно-транспортно произшествие (ПТП), сте законно задължени да покриете възникналите щети. Чрез застраховката тази отговорност се прехвърля на застрахователя. Закона с който се въвъжда тази задължителна застраховка има за цел най-вече да осигури бързо и пълно (доколкото е възможно) обезщетяване на пострадалите лица.

За да се приложи гражданската отговорност, трябва да има четири основни компонента: причинена вреда, вина, причинна връзка между действието (или бездействието) и вредата, както и предвидимост на вредата. Важно е да се отбележи, че тези компоненти трябва да са присъствуващи едновременно.

Въпреки че гражданската отговорност е всеобхватен принцип, има и определени случаи, при които отговорността може да бъде ограничена или изцяло отменена. Например, ако причините за инцидент са били обусловени от неотложни действия за защита на човешкия живот или здраве, отговорността може да бъде изключена.

Вреди и събития, които са изключени в застраховка “Гражданска Отговорност” на Автомобилистите

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не покрива:

 • вредите, претърпени от виновния водач на МПС;
 • вредите, причинени на имуществото на член на семейството на застрахования;
 • вредите, причинени на МПС, управлявано от виновния водач, както и за вредите, нанесени на имущество, превозвано с това МПС;
 • вредите, причинени при използването на МПС за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е задължително за участниците в състезанието и ако не е уговорено друго в застрахователния договор;
 • вредите, причинени при използване на МПС по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
 • вредите, причинени от МПС, превозващо ядрени или други радиоактивни материали, както и химически или други материали, представляващи повишена опасност;
 • екологични вреди, представляващи заразяване или замърсяване на околната среда съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
 • вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции;
 • възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие;
 • лихви и съдебни разноски в предвидените от Кодекса за застраховането случаи;
 • обезценка на увреденото имущество;
 • глоби и други имуществени санкции за виновния водач във връзка със застрахователното събитие.

Възможност за регресен иск

Важно е да се отбележи, че в някои случаи дори и да се направи плащане от застрахователя към увреденото лице или негови наследници, виновното лице продължава да носи отговорност. Има случаи, при които застрахователя встъпва в правата на увреденото лице и може да търси възстановяване на разходите от виновното лице. Това се случва например при:

 • шофиране без валидна шофьорска книжка
 • употреба на алкохол и наркотици
 • отказ за съдействие при проверка
 • неизправно МПС.

Комбинирана Гражданска Отговорност – възможни допълни покрития към застраховката

За да обогатите защитата, предлагана от застраховката “Гражданска отговорност”, можете да изберете различни допълнения. Например, може да се включи покритие правна помощ. При необходимост застрахователя заплаща за професионална юридическа консултация и помощ в случай на спорове, свързани с ПТП. Освен това, можете да добавите асистанс услуги. Чрез тях получавате спешна техническа помощ или услуги за превоз на повреденото превозно средство. Различните компании предлагат различни видове покрития на различни цени и с различни лимити.

Как се определят цените?

Цените за застраховане се определят от застрахователните компании. Комисията за Финансов Надзор следи дали събраните премии са достатъчни за покриване на бъдещите обезщетения. Целта е да се предотврати невъзможност за плащане. Това става на базата на актюерски изчисления включващи информация за миналите застрахователни събития и макроикономически фактори. Факторите, от които зависят цените се определят от застрахователите, като обикновено включват:

 • вида автомобил, неговото предназначение, мощност
 • мястото на което обикновено се управлява
 • информация за шофьора – като възраст и стаж, като могат да включват и други фактори.

Компаниите спазват някои основни принципи в застраховането.

 • Принципът на еквивалентност означава, че събраните застрахователни премии трябва да бъдат равни на обезщетенията и разноските за обслужване. Компаниите използват диференцирани тарифи, които отразяват риска, свързан с вас. Например, младите водачи или с по-мощни автомобили може да плащат повече.
 • Принцип на Солидарността в застраховането предполага споделяне на риска между застрахованите лица. Всички вноски се внасят в общ фонд и се използват за покриване на щети при други застраховани лица. Така чрез изравняване на риска се гарантира стабилност на системата.

В някои компании при сключване на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите има по-добри условия за сключване на доброволни имуществени застраховки.

Ние можем да направим калкулация във всички компании и да ви помогнем в избора на най-добрата застраховка, на най-добрата цена.

Защо е важна застраховката Гражданска отговорност

Застраховката “Гражданска отговорност” е задължителна застраховка за всеки един автомобил. Това я прави най-разпространената застрахователна полица в българия. Тя е важна и защото тя представлява основата на солидарността между всички участници на пътя. Чрез този механизъм се осигурява обезщетяването на всички граждани, които могат да пострадат или тяхното имущество да бъде увредено от чужд автомобил. “Мисли за Спокойствие и Хармония” (МС и Х ЕООД) е тук, за да ви подпомогне при навигирането в тази материя. Ние ви предоставяме информация и съвети, с които да вземете най-добрите решения за себе си и вашето превозно средство.

За проверка на валидност на вашата застраховка може да използвате сайта на Гаранционния Фонд.

Необходими стъпки за получаване на Оферти и Сключване

За да получите оферти за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите за вашето МПС трябва да ни предоставите съвсем малко информация. Достатъчно е да качите четлива снимка или PDF документ на големия талон (Свидетелство за Регистрация на МПС), и Вашите контакти във формуляра по-долу. Ние ще се свържем с Вас за уточнения и за да преставим офертите. След като изберете конкретна оферта ще приготвим вашата полица заедно със зелена карта и контролен стикер на гарационния фонд. Заплащането става по банков път. Може да получите Вашата застраховка гражданска отговорност на място в София Младост 1, бл.38 или с куриер.

  Често задавани въпроси

  Какви документи трябва да се носят в колата за доказване на полицата?

  Може да се носи самата полица. Задължително е да се носи контролния талон от Гаранционния фонд. Също така на предното стъкло в долния ляв ъгъл се залепва контролен знак – така наречения стикер. И стикера и контролния талон показват до кога е валидно застрахователното покрития (до кога е платена застраховката).

  Какви са задълженията ми при сключване на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

  • Да отговорите на всички поставени от нас въпроси в Предложение-въпросник, като ни предоставите точна, вярна и изчерпателна информация;
  • Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства (при прехвърляне на собствеността на МПС, промени в постоянния адрес на застрахования, в държавния регистрационен номер на МПС или при промяна в предназначението на МПС);
  • Да заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове;
  • Да ни уведомите в предвидените срокове и начини в случай на настъпване на застрахователно събитие.
  • Да обявите писмено пред застрахователя в 7-дневен срок от получаването на свидетелство за регистрация и табели с регистрационен номер от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи (МВР), в случай че договорът за застраховка ГО е сключен преди регистрация на МПС от компетентните органи на МВР, като в него е вписан само номерът на рама;
  • Да предоставите необходимите документи в случай на настъпване на застрахователно събитие.
  • Да предприемате необходимите мерки за предотвратяване на събития, които могат да доведат до настъпване на застрахователно събитие, покрито по застрахователния договор.
  Какво да правя при настъпване на застрахователно събитие?

  Освен при фактическа невъзможност за това сте длъжни:

  • Да направите необходимото за спасяване на пострадалите лица и за ограничаване вредите, причинени на имуществото;
  • Незабавно да уведомите компетентните органи, когато това е предвидено в нормативен акт;
  • Да уведомите застрахователя за настъпилото събитие, както и да посочите подробно обстоятелствата относно това събитие, и да оказвате впоследствие съдействие по време на провеждане на проучване от страна на застрахователя по повод на това събитие;
  • Да не напускате местопроизшествието до пристигане на компетентните органи в предвидените от закона случаи освен в случаите на необходимост от оказването на спешна медицинска помощ в лечебно заведение;
  • Да не консумирате алкохол и други упойващи или наркотични вещества до пристигане на компетентните органи;
  • Да предоставите на увреденото лице данните, необходими за предявяване на претенция пред застрахователя по застраховка ГО;
  • Да уведомите писмено застрахователя дали срещу него има наказателни или административни процедури във връзка с настъпилото застрахователно събитие и на каква фаза са тези процедури, както и дали увредените лица са упражнили свои права да искат обезщетение от трети лица или органи, в случай че сте узнали за такива обстоятелства.