fbpx

Политика за поверителност на личните данни

„МС и Х” ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 207202946 , със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Младост 1, бл.49Б, вх.1, ап. 15, с № в КФН под рег. No.11-683 с удостоверение 862-ЗБ/27.02.2023 г. обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR), наричан по – нататък „Регламента” и Закона за защита на личните данни /”ЗЗЛД”/. За връзка със „МС и Х” ЕООД: адрес гр. София, жк. Младост 1, бл. 38, магазин Ж тел: 0888221017 адрес на електроннна поща: contacts@msh.bg ; web сайт: www.msh.bg; обработващ лични данни Михаил Даскалов.

В качеството си на администратор на лични данни с настоящото информираме Вас – като „субекти на лични данни”, какви лични данни, по какъв начин и за какви цели, събира, обработва, съхранява и споделя „МС и Х” ЕООД, мерките, които предприема във връзка със защитата на личните Ви данни и правата Ви по отношение на обработването им.

Тази Декларация е съобразена с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR), наричан по – нататък „Регламента” и Закона за защита на личните данни /”ЗЗЛД”/ .

Този документ подлежи на допълнение и изменение и е желателно периодично запознаване с неговото съдържание.

ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни представляват информация относно физически лица, по която те могат да бъдат идентифицирани.

Като застрахователен брокер „МС и Х” ЕООД, събира различни лични данни с оглед изпълнение на възложеното застрахователно посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни договори.

„МС и Х” ЕООД, като Администратор на лични данни, събира от клиентите си – физически лица или от лицето, което ги представлява, следните лични данни в зависимост от застрахователния договор /полицата/, който предстои да се сключи:

 • Имена; ЕГН /дата и място на раждане, личен номер на чужденец, гражданство/; постоянен и настоящ адрес; данни от документа за самоличност; телефон; електронен адрес; семейно положение; данни за представители по закон или пълномощие; притежавано движимо или недвижимо имущество, което ще се застрахова; регистрационни номера на МПС; финансова информация – банкови сметки и произход на средства;
 • Специални категории лични данни – данни за здравословно състояние заедно със съпътстващи документи /епикризи, декларация за моментно здравословно състояние, рецепти за предписани лекарствени средства и др./. Тези данни се събират единствено при сключване и евентуално предявяване на претенции по застраховки от вида „Животозастраховане”.
 • Всяка друга информация, предоставена доброволно от клиента.

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

“МС и Х” ЕООД събира горепосочените лични данни по следните начини:

 • Информация, предоставяна от клиентите;
 • Информация, предоставяна от трети лица;
 • Други източници

Когато се предоставят на „МС и Х” ЕООД лични данни, принадлежащи на трето лице, е необходимо предварително това лице да бъде информирано и да е налице неговото съгласие или друго законово основание за предаване на личните му данни. Задължително е третото лице да е запознато с настоящата информация, приложима относно обработването и защитата на неговите лични данни.

ОСНОВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„МС и Х” ЕООД събира посочените по-горе лични данни на едно или повече от следните основания, визирани в чл. 6 на Регламента:

 • Договор: „МС и Х” ЕООД сключва с клиентите си писмен договор за възлагане на застрахователно посредничество и събира лични данни с оглед сключването и изпълнението на този договор. За определени застраховки не се изисква писмен договор, а възлагането е устно.
 • Закон: „МС и Х” ЕООД има нормативно установени задължения /данъчни, счетоводни, за предотвратяване на измами, пране на пари, финансиране на тероризъм и др./ и за тяхното изпълнение е задължено да събира лични данни.
 • Легитимен интерес: „МС и Х” ЕООД може да обработва лични данни с оглед на свой легитимен интерес /например за предявяване и защита на свои правни претенции/. Винаги се прави преценка дали пред този легитимен интерес преимущество имат интереси на физическите лица – клиенти или техни основни права и свободи
 • Съгласие: Във всички останали случаи „МС и Х” ЕООД обработва лични данни единствено въз основа и след получаване на изричното съгласие на субекта на лични данни. Съгласието трябва да е изрично, свободно и информирано. Във всеки момент клиентът може да оттегли съгласието си и „МС и Х” ЕООД ще преустанови обработването на съответните лични данни за в бъдеще.

ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„МС и Х” ЕООД обработва лични данни на своите клиенти със следните цели:

 • Идентифициране на клиенти, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество; офериране, сключване и обслужване на застрахователни договори;
 • Предоставяне на информация по вече сключени, с посредничеството на „МС и Х” ЕООД, застрахователни договори – изтичане на срокове по застраховки, законодателни промени и др.
 • Предоставяне на информация за застрахователни услуги и продукти;
 • Съдействие при предявяване на претенции и ликвидация на щети, при направено искане от страна на клиентите;
 • Предоставяне на отговори на запитвания и жалби на клиенти;
 • Съставяне на отчети и справки към Комисията за финансов надзор и застрахователните компании, които представлява „МС и Х” ЕООД;
 • Спазване на нормативните разпоредби на българското и европейското законодателства;
 • Защита на легитимните интереси на „МС и Х” ЕООД например в съдебни и административни производства;
 • Оптимизиране работата и качеството на услугите, предоставяни от „МС и Х” ЕООД.

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ И СПОДЕЛЯНЕ:

При осъществяване на дейността си „МС и Х” ЕООД може да сподели обработваните лични данни с някои от следните лица:

 • Застрахователните дружества, които клиентите са избрали с посредничество на „МС и Х” ЕООД;
 • Адвокати, консултанти и счетоводители, с които „МС и Х” ЕООД работи;
 • Държавни, съдебни и регулаторни органи, които по силата на закона имат право да изискват информация, съдържаща лични данни /например – съд, прокуратура, Комисия за защита на личните данни, МВР и др./
 • Пътна помощ, автомобилни сервизи, медицински лица, болнични заведения
 • Доставчици на услуги на „МС и Х” ЕООД / IT- доставчици и специалисти; оценители и вещи лица; куриерски и пощенски услуги и др./

Извън посочените по-горе лица, „МС и Х” ЕООД споделя обработвани лични данни с фирми, организации и външни лица само с изричното съгласие на субекта на лични данни.

При посещение на интернет страницата на „МС и Х” ЕООД е възможно да се осъществи връзка с друга страница на други доставчици на услуги. “МС и Х” ЕООД не носи отговорност за сигурността на личните данни, в случай, че при посещението на тези други страници се събират лични данни.

С партньорите, с които „МС и Х” ЕООД има сключени договори, са уговорени условия за защита на личните данни, стриктно спазване на законодателството в тази насока и предприемане на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Застрахователните дружества, които представлява „МС и Х” ЕООД, обработват лични данни отделно от и за свои цели като Администратори на лични данни.

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ В ДРУГА ДЪРЖАВА

„МС и Х” ЕООД не предава лични данни на други лица в друга държава членка на ЕС или трета държава.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„МС и Х” ЕООД съхранява обработваните лични данни за период, съобразен с техния вид и с целите, за които са събрани както и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законоустановен срок.

За защита на свой легитимен интерес, а именно изтичане давностния срок за предявяване на претенции, „МС и Х” ЕООД ще съхранява лични данни за период не по-малък от 5 години след изтичане или прекратяване на сключения договор.

Съхранението и обработването на лични данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато заличаването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или законодателни причини /съдебни спорове, промяна в нормативните изисквания и др./

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„МС и Х” ЕООД прилага множество технически и организационни мерки за защита на личните данни от непозволен достъп, използване или разкриване, като криптиране на връзките при комуникация на лични данни; съхраняване данните на сървъри, снабдени с надеждни съвременни защити и протоколи за сигурност; контрол достъпа до лични данни чрез определяне на нива на достъп и разпределение на задълженията относно обработването на данните; използване на пароли за достъп; прилага мерки по сигурността на помещенията и местата в тях, където се съхраняват лични данни; приема вътрешни актове – политики, правила и инструкции относно защитата на лични данни; изисква от своите партньори, доставчици на услуги и други лица, на които споделя лични данни да прилагат съответни мерки по защита на личните данни.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с обработването и съхранението на лични данни, субектите на лични данни има определени права спрямо „МС и Х” ЕООД, които са предоставени от регламента и приложимото законодателство, а именно:

 1. Право на достъп до обработваните лични данни както и получаване на следната информация: за каква цел се обработват данните, вид лични данни, които се обработват, получаване на лични данни, срок на обработване на лични данни;
 2. Право на коригиране на обработваните лични данни, които са неточни или неактуални, както и право да се подаде жалба пред надзорен орган в случай на отказ от „МС и Х” ЕООД за коригиране на личните данни;
 3. Право да се иска от „МС и Х” ЕООД да ограничи обработването на личните данни, когато:

3.1. личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който „МС и Х” ЕООД да провери точността на личните данни;

3.2. обработването на лични данни е неправомерно;

3.3. „МС и Х” ЕООД не се нуждае повече от личите данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

3.4. има възражение срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „МС и Х” ЕООД имат преимущество пред интереса на субект на данни;

 1. Право личните данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне („правото да бъдеш забравен”) – „МС и Х” ЕООД да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните – когато няма законово основание за продължаване на обработването им, или когато е оттеглено съгласието и не е налице друго правно основание за обработването им, или когато легитимния интерес на субекта на лични данни има предимство пред законните основания на „МС и Х” ЕООД, или когато обработването им е в нарушение на законодателството;
 2. Право на възражение пред „МС и Х” ЕООД срещу обработването на лични данни по всяко време, като се посочат основанията за това – законово основание или използването им за целите на директния маркетинг;
 3. Право да се подаде жалба срещу обработването на лични данни или неспазване на правата субектите на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, (www.cpdp.bg);
 4. Право на уведомяване, когато има риск за нарушаване сигурността на личните данни, като „МС и Х” ЕООД следва да уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението;
 5. Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субектите във връзка с личните данни са били нарушени;
 6. Право на оттегляне съгласието за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено, за което „МС и Х” ЕООД се уведомява по следния начин: писмено на адрес: гр. София, жк. Младост 1, бл. 49Б, вх.1, ап. 15 или гр. София, жк. Младост 1, бл. 38, магазин Ж
 7. Право на преносимост на данните – получаването на данните и прехвърлянето им на друго лице.

Можете да се обърнете към „МС и Х” ЕООД на посочените адреси и информация за контакт, с оглед упражняване на правата Ви.

При искане за достъп до личните данни, ще Ви предоставим копие от тях, като при повторно или следващо искане може да определим разумна такса за предоставянето им.

Пренасяне на данните може да се извърши при наличие на следните условия: автоматизирано обработване на данните /не на хартиен носител/ и основанието за обработване на данните Ви е Вашето съгласие, договор или предприети стъпки по Ваше искане преди сключване на договор. Пренасянето на данните не води до тяхното заличаване и „МС и Х” ЕООД ще продължи да ги обработва и да Ви предоставя посредническата услуга.

На всяко искане или запитване ще отговорим в едномесечен срок във формата, в която то е направено /на хартия или в електронен формат/.