fbpx

За нас – нормативна информация

Името МС и Х на компанията е съкратено от Мисли за Спокойствие и Хармония. Мисията на компанията е да осигури спокойствие, сигурност и хармония в забързаното ежедневие, оставяйки тревогите на задан план. Също и английската версия MS&H е акроним от Mind Serenity & Harmony.

Нормативна информация

Компанията “МС и Х” ЕООД е регистрирана в Търговския регистър на република България с ЕИК 207202946. Вписана е в регистъра на застрахователните брокери воден от Комисия за финансов надзор.

Информация за потребителя на застрахователни услуги по чл. 325 от Кодекса за Застраховането

 1. „МС и Х“ ЕООД с ЕИК: 207202946 е застрахователен брокер със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 49Б, вх.1, ап. 15, представлявано и управлявано от Михаил Димитров Даскалов.
 2. Регистри: „МС и Х“ ЕООД е вписан като лицензиран застрахователен брокер в регистъра, воден от Комисията за Финансов Надзор (КФН) по чл. 30, ал. 1. т. 12 от Закона за Комисията по Финансов Надзор (ЗКФН) под рег. No.: 11-683. Справка за това обстоятелство може да направите в Комисията за финансов надзор, София 1000, ул.”Будапеща”№16, централа: 02/940 49 99, факс: 02/829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта www.fsc.bg в раздел Електронен Регистър и Картотека.
 3. Удостоверение за регистрация от Комисията за Финансов Надзор (КФН) по чл. 309,ал. 1 от Кодекса за застраховането: 862-ЗБ/27.02.20236 г.
 4. Участие в капитал на Застраховател: „МС и Х“ ЕООД, управителят Михаил Димитров Даскалов, както и всички служители нямат пряко или чрез свързани лица нямат участие повече от 10 на 100 от гласовете в общото събрание или от капитала на Застраховател.
 5. Участие на Застраховател в капитала на „МС и Х“ ЕООД: Застраховател или предприятие-майка на Застраховател не притежава  пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователния брокер.
 6. Подаване на жалби – Всеки ползвател на застрахователни услуги в случай на оплаквания от предоставяната от „МС и Х“ ЕООД услуга има възможност да подава жалби. Жалби се подават на адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.38, вх.3, магазин Ж – лично или с препоръчано писмо, или на E-mail: complaints@msh.bg. Задължение на „МС и Х“ ЕООД е да отговори на жалбата писмено в срок до 30 дни от дата на получаване на жалбата, като нашият стремеж е да отговорим до 14 дни.
 7. Всеки ползвател на застрахователни услуги има възможност да подава жалби срещу „МС и Х“ ЕООД пред Комисията по финансов надзор, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, както и пред други държавни органи. На разположение на ползвателите на застрахователни услуги са и всички форми за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Република България; 
 8. Определяне на нуждите и потребностите на ползвателя на застрахователните услуги: Застрахователните нужди и потребности на ползвателя на застрахователни услуги се определят въз основа на анализа на нуждите на ползвателя на застрахователни услуги, извършен от „МС и Х“ ЕООД, и получената от ползвателя информация.
 9. Предоставяне на Информационен документ: „МС и Х“ ЕООД предоставя на ползвателя на застрахователни услуги информационен документ за застрахователен продукт.
 10. Предоставяне на съвети: При предоставяне на услугите „МС и Х“ ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи. “МС и Х“ ЕООД не предоставя съвети (лични препоръки) на своите клиенти във връзка със сключване на застрахователни договори, а единствено обективна информация, с която да ги подпомогне да вземат информирано решение за избор на застраховка. Вие имате право да поискате „МС и Х“ ЕООД да ви изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ, а ние имаме право да приемем или откажем изготвянето му. В случаите, когато предоставяме съвет си, го правим въз основа на справедлив анализ, на база достатъчно голям брой застраховки и въз основа на предоставената писмена информация от възложителя, за да бъде в състояние да направи професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за ползвателя на застрахователни услуги.
 11. Оповестяване на информация: в достатъчен срок преди сключването на застрахователен договор „МС и Х“ ЕООД оповестява съответната информация към ползвателите на застрахователни услуги.
 12. Възнаграждение: в качеството си на застрахователен посредник „МС и Х“ ЕООД получава своето възнаграждение под формата на комисионно възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя. Няма служители, чието трудово възнаграждение да зависи от вида и броя продадени застрахователни продукти или от това на коя застрахователна компания са продадените от тях застрахователни продукти.

Правила за организацията по разглеждане на жалби на ползватели на застрахователни услуги, съгласно разпоредбите на чл.290, ал.2 от КЗ

Може да свалите правилата от тук.

Шаблон (приложение №1) може да свалите от тук.